Ankiety dydaktyczne on-line

StartSystemy internetoweAnkiety dydaktyczne on-line

Najważniejsze informacje

Pierwsze pilotażowe badanie ankietowe odbywało się latem i jesienią 2007 roku. Było ono dostępne tylko dla polskojęzycznych studentów Wydziału Lekarskiego. Na podstawie uzyskanych wyników wdrożono obecny system ankiet dydaktycznych on-line dla całej Uczelni. Od wiosny 2009 r. ankieta dydaktyczna on-line jest udostępniana corocznie dla wszystkich studentów naszej Uczelni.

Problem realizacji badań ankietowych jest zagadnieniem dynamicznym i dlatego podlega z biegiem czasu różnym zmianom wynikającym z analizy gromadzonych wyników, sugestii użytkowników i możliwości technologicznych.


W ankiecie zbierane są informacje odnośnie poniższych aspektów zajęć:

ORGANIZACJA ZAJĘĆ punktualność prowadzącego, czytelny program zajęć, podane dodatkowe źródła informacji, jasne kryteria i forma zaliczenia/egzaminu, dostępność regulaminu dydaktycznego i pomocniczych materiałów dydaktycznych w extranecie, możliwość kontaktu z prowadzącym zajęcia.
POZIOM MERYTORYCZNY koncepcja i forma zajęć, komunikatywność prowadzącego, atrakcyjność zajęć, jasny cel każdych zajęć, przygotowanie nauczyciela do zajęć.
KLIMAT SPOŁECZNY postawa nauczyciela: życzliwość, szacunek dla studenta, atmosfera podczas zajęć.


Główne założenia systemu ankiet dydaktycznych on-line w GUMed:

 1. Ankiety realizowane są on-line, za pośrednictwem technologii internetowych.
 2. Treść ankiet w danym roku akademickim jest jednolita dla wszystkich wydziałów i kierunków studiów naszej Uczelni.
 3. W ankietach studenci są pytani o opinię na temat zajęć dydaktycznych z przedmiotów, które odbywali w bieżącym roku akademickim.
 4. Ankieta może być wypełniana tylko nt. przedmiotu, z którego uzyskano zaliczenie. W obecnej wersji ankiety on-line system zaprasza do wypełnienia ankiety po dokonaniu przez egzaminującego wpisu do indeksu elektronicznego GUMed.
 5. Student po udzieleniu odpowiedzi na pytania ankiety ma możność zapoznania się z rozkładem ocen udzielonych dotąd przez innych studentów.
 6. System ankiet on-line nie pozwala na gromadzenie informacji, które umożliwiłyby identyfikację autora udzielonych odpowiedzi. Dane osobowe z procesu logowania są usuwane w momencie archiwizacji odpowiedzi.
 7. System umożliwia nauczycielom akademickim oraz studentom wgląd do zebranych wyników ankiet, przy czym dostęp do wyników jest zhierarchizowany wg następujących zasad:
  • Nauczyciele akademiccy, których dotyczą ankiety, otrzymują dostęp tylko do anonimowych wyników ankiet dotyczących prowadzonych przez siebie zajęć.
  • Kierownicy jednostek Uczelni realizujących zadania dydaktyczne otrzymują dostęp do anonimowych wyników ankiet nt. wszystkich podległych sobie pracowników.
  • Dziekani i Prodziekani – dostęp do anonimowych wyników ankiet nt. wszystkich pracowników podległych jednostek Wydziału prowadzących zajęcia.
  • Rektor i Prorektorzy – dostęp do anonimowych wyników ankiet nt. pracowników wszystkich jednostek Uczelni.

Począwszy od roku akademickiego 2012/2013 dostęp do systemu ankiet dydaktycznych on-line jest pod adresem: https://ocenadydaktyki.gumed.edu.pl/


Kontakt w sprawie ankiet dydaktycznych on-line:

dr Jarosław Furmański, Biuro ds. Kształcenia GUMed
e-mail: ocenadydaktyki@gumed.edu.pl
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, pok. 209
tel.: (58) 349 1114

data aktualizacji: 23.02.2017 r.